Általános Szerződési Feltételek

hatályos 2018.05.01-től

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az SNCL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 7633 Pécs, Dombay u. 4/b. (a továbbiakban: Kereskedő) és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (továbbiakban: Felek)

 

1. Általános adatok

 A csaladpenzugyese.hu elnevezésű honlapot (a továbbiakban: honlap) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) alapján szolgáltatóként társaságunk működteti.

Társaságunk Ektv 4. §-ában előírt kötelező adatszolgáltatása a 2. pontban található.

A honlap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent Vásárlóinkra kockázatot, azonban javasoljuk az alábbi óvintézkedéseket: vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal, az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése.

 

2. Tájékoztató adatok

cégnév: SNCL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 7633 Pécs, Dombay u. 4/b.
cégjegyzékszám: 02-09-077942
adószám: 23533769-2-02
statisztikai számjele: 13949644-6831-113-01
bankszámlaszám: 10400779-50526772-74851003 K&H Bank Zrt
képviselője: Mojzes Gábor ügyvezető
telefon: +3620-253-3511
e-mail: info@csaladpenzugyese.hu
elektronikus ügyfélszolgálat: info@csaladpenzugyese.hu
telefonos ügyfélszolgálat: +3620-235-3511

3. A megrendelés folyamata és a vásárlás feltételei 

A csaladpenzugyese.hu honlapon találhatóak megvásárolható oktató anyagok és szolgáltatások, melyeket a felső menüsor „Termékek és szolgáltatások” címszó alatt lehet megtalálni. A menüpontra ráklikkelve kiválasztható a kívánt termék vagy szolgáltatás, melyre rákattintva megjelenik termék vagy szolgáltatás ismertető adatlapja, ahol megtekintheted az adott anyag leírását, a hozzá kapcsolódó tudnivalókat.

Amennyiben szeretnéd megvásárolni az anyagot, a leírások végén található gombokra kattintva tudod ezt megtenni a számlázási adtok megadásával.

 a.) Árak

A szolgáltatások igénybe vételéért minden esetben az ott feltüntetett ellenértéket kell Vásárlóinknak megfizetni. Társaságunk szabadon élhet az árváltoztatás jogával. Az árváltozások akkor lépnek életbe, amikor a honlap felületein online megjelennek. A közölt árak mindenkor bruttó összegben kerülnek feltüntetésre. Az árak minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében kerülnek megállapításra.

Amennyiben a Kereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az adott szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Kereskedő nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő eladást, amelynek ismeretében a vásárló elállhat vásárlási szándékától.

 b.) A rendelés elküldése

Amennyiben megfelelőnek tartod a kiválasztott szolgáltatást, leellenőrizted a végösszeget, és úgy döntöttél, hogy meg szeretnéd azt vásárolni, kattints az űrlap végén megjelenő “Megrendelés” gombra. Ezt követően átirányítunk a Barion Payment Zrt. oldalára, ahol bankkártyával fizethetsz. Ezzel a vásárlás véglegessé válik, a megrendelés elküldésre kerül a Kereskedőnek. A szerződés ezzel a Kereskedő és a Vásárló között létrejön.

 

4. Fizetési, átvételi információk

Tekintettel arra, hogy a honlapon megvásárolható minden szolgáltatás elektronikus, így annak kiszállítása nem szükséges fizikailag. A megrendeléssel egy időben a Vásárló köteles a vételárat bankkártyával a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül kiegyenlíteni. A szerződés a sikeres bankkártyás fizetést követően tekintendő teljesítettnek a Vásárló részéről.

A fizetést követően a Kereskedő az oktatási anyag esetében hozzáférést biztosít a megvásárolt szolgáltatáshoz a honlapon, a pénzügyi elemzés esetében a fizetést követő 10 munkanapon belül megküldi a megvásárolt szolgáltatást e-mailben, illetve a konzultáció a megegyezés szerint időpont(ok)ban történik. A Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a teljesítés ezen módon való megtörténtét, már magával fizetés teljesítésével beleegyezik a teljesítés megkezdésébe.

A Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy a teljesítést a kifizetett összeg visszatérítése mellett bármikor indoklás nélkül visszautasítsa, azt bármikor visszavonja bármilyen felhasználói visszaélés esetén, illetve különösen abban az esetben, ha a Vásárló a regisztráció során valótlan, hiányos adatokat ad meg.

 

5. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

 A Kereskedő és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az a Kereskedő és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés, megkötésének nyelve magyar.

A szolgáltatás megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelésedet a honlapon keresztül eljuttatod a Kereskedőhöz. Megrendelésed akkor lép életbe, ha a Kereskedő e-mail-ben visszaigazolja a megrendelésedet és megküldi a számlát a vásárlásról.

Bármilyen kifogás esetén kérjük, vedd fel a kapcsolatot velünk. Esetlegesen felmerülő panaszodat az ügyfélszolgálat telefonszámán /+36-20-253-3511 / hétfőtől péntekig 9.00-18.00 óráig illetve írásban, az info@csaladpenzugyese.hu e-mail címen tudod bejelenteni.

 

6. Elállási jog, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Tájékoztatunk, hogy a szolgáltatások oldalain feltűntetett megelégedettségi garancia a vásárlástól számított 180 napig érvényesíthető

Tájékoztatunk, hogy az oktatóanyagok szolgáltatása kapcsán hibás teljesítés fogalmilag kizárt, amennyiben a hozzáférést a Kereskedő megadja az adott anyaghoz, azt a Vásárló használhatja.

A Polgári Törvénykönyv alapján fennálló kellékszavatossági igények teljesítése tehát lehetetlen.

Amennyiben még bármilyen hiba fordulna elő, a Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Kereskedővel. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmedet, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaidat már nem érvényesítheted. Nem minősül a Kereskedő hibájának azon eset, amikor az internet szolgáltatás bármilyen hiányossága miatt nem hozzáférhetőek a megvásárolt anyagok.

Tájékoztatunk továbbá, hogy termékszavatosság jogával szintén nem élhetsz, mivel az ingó dolog hibája esetén érvényesíthető kizárólag, nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatása esetén nincsen ilyen lehetőség.

7.  Adatvédelem

 Az adatvédelemmel kapcsolatos információkat és az adatvédelmi szabályzatot a „Jogi nyilatkozat” tartalmazza.

 

8. Fogyasztói kifogás

 Amennyiben a Vásárlónak panasza van, azt cégünk 2. pontban írt ügyfélszolgálatán, írásban tudja bejelenteni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  1. a) a Vásárló neve, lakcíme,
  2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  3. c) a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  4. d) a Kereskedő nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vásárló aláírása,
  6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 Az írásbeli panaszt a Kereskedő a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Kereskedő indokolni köteles.

 Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vásárlónak át kell adni. Ha a Kereskedő a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

 

9. Békéltető testület

 A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Vásárló és a Kereskedő közötti, a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vásárló vagy a Kereskedő kérésére tanácsot ad a Vásárlót megillető jogokkal és a Vásárlót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 A Kereskedővel megkötött ügyletekre elsősorban a Vásárló lakóhelye szerint illetékes békéltető testület jogosult. Ennek hiányában pedig a Kereskedő székhelye szerint illetékes békéltető testület a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület (székhelye: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36., e-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu, fax: +3672-507-152, telefon: +3672-507-154).

 A vásárlók ezen szervezethez fordulhatnak a Kereskedővel való vitás ügyeik rendezése érdekében.

 

10. Jogszabályi háttér

 – A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

– A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

– A 97/2014. (III.25.) Korm. rendelet a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról

– Az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

 

11. Kapcsolódó weboldalak

 A honlapon, valamint a megvásárolt oktatóanyagban szerepel(het)nek olyan linkek, amelyek az internet olyan idegen weboldalira mutatnak, amelyek nem tartoznak a Kereskedő irányítása és felügyelete alá. Ezek a weboldalak harmadik személyek tulajdonában, kezelésében vannak. Az ilyen weboldalak tartalma semmilyen tekintetben nem képezi az Kereskedő garanciavállalását vagy jóváhagyását az ott nyújtott adatok, információk vonatkozásában. A Kereskedő nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot az ilyen weboldalakon található információkért, adatvédelmi nyilatkozatért, regisztrációért vagy bármilyen más ott nyújtott tartalomért.

 

12. Felelősség

 A honlapra történő belépéssel, annak használatával, illetve a regisztrációval minden Vásárló elfogadja a honlap használatának jelen feltételeit, és elismeri, hogy a honlapot saját felelősségére használja.

 A Kereskedő megtesz minden ésszerű intézkedést a honlap biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek a honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére, vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a honlapon elérhető tartalmak törléséből eredőben, további vonal-, vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusokból, valamint kém- és más kártékony programokból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

 A Vásárlót terheli minden felelősség a honlap használatából eredő, a szolgáltatást igénybe vevő készüléken bekövetkező károsodásért, meghibásodásért és/vagy adatvesztésért, ide értve a számítógépes vírusokból eredő meghibásodást is. A Kereskedő a honlap használatával összefüggésben javasolja, hogy a Vásárlók tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést, használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A honlapon történő regisztráció feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 A Vásárló köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a honlap felületére, annak szervereire és hálózataiba, vagy más egyéb számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a honlaphoz kapcsolódik.

 Amennyiben a Kereskedő nem érvényesíti a jelen ÁSZF-ben írt bármely rendelkezést, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.

 

13. Egyéb feltételek

 A csaladpenzugyese.hu oldalt használó Vásárló annak elolvasását és értelmezését követően maradéktalanul elfogadja és egyetért a Kereskedő által biztosított szolgáltatások használatával kapcsolatban jelen felhasználási feltételekkel, továbbá a Jogi nyilatkozatban (a továbbiakban Szabályzat) foglaltakkal.

 A Kereskedő fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás felületein (kezelőfelület, kiküldött e-mail utolsó sorai, egyéb, jelen pillanatban nem használt vagy nem definiált felületeken) reklámokat helyezzen el, illetve a Felhasználónak különböző üzleti partnerektől származó direkt e-mailben, SMS-ben és postai küldeményben ajánlatokat küldjön.

 A honlap egyes részei során ún. “cookie”-k kerülnek felhasználásra, melyek a Vásárló adatfeljegyzése és a Kereskedő azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése érdekében a Kereskedő hardverének merevlemezén kerülnek tárolásra. A Vásárló beállíthatja böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, amennyiben valaki cookie-t kíván részére küldeni, azonban a Vásárló határozhatja meg, hogy azt el kívánja-e fogadni vagy nem.

 Kereskedő felhívja a figyelmet arra, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes honlapok működése körében akadály merülhet fel, illetve előfordulhat az, hogy a Vásárló nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

 14. Feltételek módosítása

 A Kereskedő fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a regisztrált Vásárlók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a honlap tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje.

 Amennyiben a Kereskedő módosítja a jelen ÁSZF-et, minden esetben az ÁSZF módosított változata kerül a honlapon megjelenítésre, és a módosulás tényéről a Kereskedő a honlapon keresztül értesíti a Vásárlókat. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 A Vásárló kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse az ÁSZF esetleges módosításait. Abban az esetben, ha a Vásárló a módosítások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a honlap szoláltatásait, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat, egyetért azokkal.

 15. Vegyes rendelkezések

 Jelen ÁSZF-et a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni, arra a magyar jog az irányadó. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek a jelen Általános Szerződési Feltételekből fakadnak. Az ÁSZF érvénytelen, hatálytalan, semmis, vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

 A Vásárló és a Kereskedő kapcsolatára – a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen „Általános Szerződési Feltételek”, és a honlapon szereplő „Jogi nyilatkozat” rendelkezései vonatkoznak.

 Abban az esetben, ha bármi, amit a honlap tartalmaz, ellentétes, vagy össze nem férő a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.